Our Services

Our Services

Services We Provide

ให้บริการจัดหาและบริหารพนักงานรักษาความปลอดภัย  โดยการสรรหาและคัดเลือกทีมงานที่เหมาะสมให้แก่หน่วยงาน  ตรงตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้า โดยผ่านการฝึกอบรมจาก หลักสูตรรักษาความปลอดภัย ที่เป็นแบบแผนตามมาตรฐานสากล  (ISO 9001:2008)

รับปรึกษาและออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยด้วยบุคลากร ฟรี   เพื่อให้เหมาะกับหน่วยงานของลูกค้า   โดยเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านงานควบคุมอาคารและสถานที่ ทุกรูปแบบ เช่น ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่  อาคารสำนักงานขนาดใหญ่   คอนโดมิเนียม   โรงงาน

เราให้บริการด้วยอุปกรณ์พื้นฐาน และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์  ในการปฏิบัติงานตลอดอายุสัญญา ฟรี เช่น

งานรักษาความปลอดภัย  เน้นที่การบริการและอำนวยความสะดวก การแต่งกายสำหรับการให้บริการ จึงควรทะมัดทะแมง มีอุปกรณ์ที่ใช้ในงานครบครันพร้อมบริการ

ด้วยสภาพอากาศของประเทศไทยที่ร้อนเกือบตลอดทั้งปี ประกอบกับงาน รปภ.เป็นงานภาคสนามที่ต้องอยู่กลางแจ้งเป็นส่วนใหญ่ การออกแบบเครื่องแต่งกายจึงต้องมีความเหมาะสม สวมใส่แล้วสบาย  สุภาพ ขยับกายคล่องแคล่ว  ดังนี้

why choose us

เหตุผลที่เลือก BHI

บริษัท

ราคาค่าจ้าง

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน

กำลังพล

เครื่องแบบและอุปกรณ์ประจำกายพนักงาน

อุปกรณ์สำหรับหน่วยงาน ฟรี

เครดิตการวางบิลและการจ่ายค่าบริการ

We Ready 24 Hours For You

Our Protection Is Always There 24 Hours

Our Contact

ติดต่อขอรายละเอียดบริการเพิ่มเติม

Our Process

How We Work?

Choose Your Service
Make An Appointment
Pay Your Service
Enjoy Your Bodyguards