About us

ABOUT US

บริษัท รักษาความปลอดภัย
บีเอชไอ ซีเคียวริตี้ จำกัด

BHI ได้ก่อตั้งจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ทางด้านงานการรักษาความปลอดภัยเอกชนในหลายๆด้าน ในหลายๆองค์กร จนได้เห็นแนวทางการบริหารจัดการและเห็นปัญหาหลายๆอย่างในการบริการของธุรกิจรักษาความปลอดภัย   จึงได้ทำการก่อตั้ง BHI ขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์  เพื่อหวังให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่าสูงสุดและพึงพอใจกับบริการที่ได้รับ

  โดยก่อตั้งเมื่อ  23 มีนาคม พ.. 2555    ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทถ้วน 

1. มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับทางด้านการจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง 

2. การให้บริการที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าตามประเภทของผู้ว่าจ้างโดยเฉพาะ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุด 

3. การสร้างและออกแบบองค์กรที่เข้าใจให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม,ค่านิยม,ความเชื่อของแรงงานภายในประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจขั้นสูงสุด 

1. รักษาประสิทธิภาพการทำงานในทุกระดับให้ดีอยู่เสมอ

2. สอนงานและติดตามงานอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสี่ยง

3. ออกแบบสวัสดิการให้เหมาะสมต่อพนักงาน เพื่อประสิทธิภาพด้านทรัพยากรมนุษย์

4. นโยบายการรับงานที่สอดคล้องต่อการบริหารงานรักษาความปลอดภัย

POLICY

นโยบายของบริษัท

1. นโยบายการรับประกันกำลังพล

2. นโยบายกลยุทธ์ด้านพื้นที่

3. นโยบายการทำงานและวัฒนธรรมองค์กร

ตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างยั่งยืนของงานรักษาความปลอดภัยนั้น อยู่ที่ คน กลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านกาลังพล ในธุรกิจรักษาความปลอดภัย จึงเป็นเรื่องสาคัญและควรใส่ใจอย่างที่สุด เพื่อสร้างพวกเขาให้มีสุขภาพจิตมีแรงใจที่ดี พร้อมสู้กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงมีพลังในการมอบบริการที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าทุกท่านอย่างไม่ย่อท้อ

BHI มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าไปแก้ปัญหาและเป็นองค์กรที่ตอบโจทน์กับทุกความต้องการของผู้ว่าจ้าง  ไม่ว่าความคาดหวังท่านจะเป็นอย่างไร
BHI พร้อมที่จะรับฟังอย่างจริงใจและร่วมมือในการดูแลหน่วยงานของท่านให้มีความปลอดภัยทั้งในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงการให้บริการที่ประทับใจจากพนักงานในทุกภาคส่วน   หวังว่าท่านจะมองเห็นความจริงจังและจริงใจในการให้บริการของ BHI 

4. นโยบายคุณภาพ (Policy)

คุณสมบัติ พนักงานรักษาความปลอดภัย
–  ชายไทย อายุ 20 – 50 ปี
–  ส่วนสูง 165 ขึ้นไป หรือมีความสมส่วน
–  สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้พิการหรือวิกลจริต
– บริษัททำการตรวจสอบประวัติทางคดี
– ทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

4.2.1. การอบรม พนักงาน ตาม พรบ.รักษาความปลอดภัยโดยผ่านการอบรมไม่น้อยกวา 40 ชั่วโมง

ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย ฉบับ 2558 โดยการจัดฝึกอบรม พนักงาน รปภ. ในสังกัดทุกนาย เพื่อเป็นพนักงาน รปภ. รับใบอนุญาต และสามารถปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยได้ถูกต้องตามกฏหมาย  จาก ศูนย์ฝึกอบรมฯ ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งถูกต้องตาม พ.ร.บ. ฯ . โดยมีหลักสูตรดังนี้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
การเขียนรายงานสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย
การเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน
การติดต่อสื่อสาร
หลักการใช้กำลัง
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การจัดการและการควบคุมการจราจร
. การฝึกภาคสนามบุคคลท่ามือเปล่า 

4.2.2. การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ

BHI ได้กำหนดหลักสูตรที่จำเป็นเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน ตลอดสัญญาว่าจ้าง  BHI จะทำการฝึกทบทวนให้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัย  เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ อยู่ตลอดเวลา และเป็นมืออาชีพมากที่สุด โดยจัดอบรมประจำวัน  จัดอบรมประจำสัปดาห์  และจัดอบรมประจำเดือน มีหลักสูตร ดังนี้

1. หน้าที่ความรับผิดชอบและกฏระเบียบวินัย ข้อบังคับ ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
คำอธิบายหลักสูตร : กฎระเบียบ วินัย ในการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของ BHI และ กฎ ระเบียบของลูกค้า ในการปฏิบัติงานที่หน่วยงาน

2. หลักการให้บริการและมนุษยสัมพันธ์
คำอธิบายหลักสูตร : จิตวิทยาเบื้องต้น  การให้บริการต่างๆ  และ มนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรอบข้างทั้งเพื่อนร่วมงานและลูกบ้าน    เช่นการบริการช่วยลูกบ้าน  การกล่าวคำว่า สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ หรือการกล่าวทักทายต้อนรับ  ให้ติดเป็นนิสัย เพื่อสร้างบรรยากาศดีๆ ในหน่วยงาน

3. การใช้วิทยุสื่อสารและการใช้โทรศัพท์
คำอธิบายหลักสูตร : สอนหลักการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้นสำหรับการปฏิบัติงาน และ มารยาทในการใช้วิทยุติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดระเบียบวินัย

4. การสังเกตจดจำ การตรวจค้นและการลงบันทึกประจำวัน
คำอธิบายหลักสูตร :  การสังเกตบุคคลและสิ่งแวดล้อม ที่น่าสงสัยหรือผิดปกติ เพื่อให้ทันท่วงที หากเกิดเหตุฉุกเฉิน  และการเขียนบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

5. การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
คำอธิบายหลักสูตร : การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามหลักสูตรของทหารไทย เช่น ท่าทำความเคารพ ท่าแถวตรง สำหรับเคารพผู้บังคับบัญชาและผู้สัญจรไปมา  เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมเพรียงต่อการให้บริการ

6. การฝึกต่อสู้และป้องกันตัวโดยใช้กระบองเบื้องต้น
คำอธิบายหลักสูตร : เป็นการฝึกโดยใช้กระบอง หรือเรียกว่า ปาตอง เบื้องต้น เป็นอาวุธที่ประยุกต์ได้หลากหลาย  เป็นอาวุธจากประเทศญี่ปุ่นแต่ถูกประยุกต์โดยชาวอเมริกา โดยปัจจุบันเป็นอาวุธ ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการรักษาความปลอดภัย 

7. การฝึกและจัดการจราจร
คำอธิบายหลักสูตร :  การฝึกท่าทางจราจรและการเป่านกหวีดที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ที่สัญจรเกิดความเข้าใจ และการจัดการจราจร การปล่อยรถ หยุดรถ ให้สอดคล้องกับสภาพจราจรบนท้องถนน เพื่อให้สภาพจราจรเป็นไปอย่างราบรื่น

8. การปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น
คำอธิบายหลักสูตร :  สอนวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเช่น การทะเลาะวิวาท  การจับสัตว์ที่เป็นอันตราย  และ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัย 

9. การฝึกดับเพลิงและการป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
คำอธิบายหลักสูตร : อบรมความรู้เรื่องการดับเพลิง สอนให้รู้จักประเภทของไฟ และอันตรายที่เกิดจากไฟ และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้   การจัดการจราจรทางเดินหนีไฟ  การอพยพผู้คนออกจากภายในพื้นที่ 

10. ความรู้ทั่วไปในสายอาชีพ และหลักการพัฒนาตนเอง  อื่นๆ  ตามที่เห็นสมควรและนโยบายของแต่ละหน่วยงานของลุกค้า
คำอธิบายหลักสูตร :  ความรู้ใหม่ๆในยุคปัจจุบันที่ พนักงานรักษาความปลอดภัยควรทราบ เพื่อให้ทันเหตุการณ์บ้านเมือง ข่าวสารต่างๆ ที่เป็นต้นแบบที่ดี และ ไม่ดี  และหลักการพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้ง ระเบียบข้อปฏิบัติ และความประสงค์ของลูกค้า

ตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างยั่งยืนของงานรักษาความปลอดภัยนั้น อยู่ที่ “ คน ” กลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านกาลังพล ในธุรกิจรักษาความปลอดภัย จึงเป็นเรื่องสำคัญและควรใส่ใจอย่างที่สุด เพื่อให้พวกเขามีสุขภาพจิตมีแรงใจที่ดี พร้อมสู้กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงมีพลังในการมอบบริการที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าทุกท่านอย่างไม่ย่อท้อ มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่อบุคคลอื่น อันจะส่งผลให้เกิดบริการที่ดีต่อไป โดยมีการปฏิบัติดังนี้

1. คัดสรรจากบุคลากรที่มีคุณภาพ
2. จ่ายค่าจ้างในอัตราที่สูง ถูกต้องตามกฎหมายและมีความเป็นธรรม
3. มีการฝึกอบรมตามหลักสูตร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
4. มีการติดตามประเมินผล และจัดอบรมประจำวัน, ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน
5. มี หัวหน้าชุด กำกับดูแลโดยใกล้ชิด
6. มีสายตรวจปฏิบัติการคอยเป็นพี่เลี้ยง และคอยกำกับดูแล ตรวจสอบ ทั้งกลางวัน กลางคืน
7. มีสายตรวจออดิตของบริษัท ฯ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะ
8. มีการสำรองบุคลากรไว้ตลอดเวลา เพื่อทดแทนกรณีฉุกเฉิน
9. บริษัทฯเลือกรับงานตามพื้นในรัศมีที่ใกล้ สามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว
10. มีการประเมินผลพนักงานรายบุคคล ,และการประเมินการปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง
11. มีการกำหนดแผนปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับทางหน่วยงาน

พนักงานรักษาความปลอดภัย
– ค่าแรง 530 -700 บาท ต่อผลัด
– มีเงินเบิกรายวันๆ ละ 300 บาท
– มีเงินเบิกรายเดือนๆละ 6000 บาท
– เงินเบิกฉุกเฉิน (ตามความเหมาะสม)
– จัดหาที่พัก /สำรองที่พัก
– ชุด อุปกรณ์ ฟรี หรือตามความเหมาะสม

อื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน เช่น ประกันสังคม และเงินกองทุนทดแทน วันหยุดประจำสัปดาห์ วันนักขัตฤกษ์

 

พนักงานสายตรวจปฏิบัติการ
– เงินเดือน  17,000 – 25,000  บาท /เดือน
– ค่าน้ำมันตามความเป็นจริง
– มีเงินเบิกรายเดือนๆละ 6000 บาท
– เงินเบิกฉุกเฉิน (ตามความเหมาะสม)
– จัดหาที่พัก /สำรองที่พัก
– ชุด อุปกรณ์ ฟรี  หรือตามความเหมาะสม

อื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน เช่น ประกันสังคม และเงินกองทุนทดแทน  วันหยุดประจำสัปดาห์ วันนักขัตฤกษ์  

ช่องทางการรับเงิน ของทุกตำแหน่ง  ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

  1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย
  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้าชุด
  3. แบบประเมินภาวะสุขภาพจิต
  4. แบบประเมินทัศนคติต่ออาชีพงานบริการรักษาความปลอดภัย
  5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้ว่าจ้างประเมินบริษัท
Our Specialist

Experience the best service with us

Personal Protection
90%
Commercial Security
80%
Security Consulting
95%